Предимства или недостатъци на биогорива

Грешка или не се оказва създаването на биоенергия, на такива въпроси днес се замисля голяма част от човечеството, след като бе поставено началото на нова ера – създаване на екологични горива, от растителни продукти.

Все по-масово стана твърдението, че производството на биоенергия може да доведе до глад, изхабяване на водите и изтощаване на почвата.

Сред прочуванията полезни ли са и доколко; повече са преимуществата или недостатъците в създаване на растителен продукт, които да доставя в глобален мащаб така важните горива за всяка една област. Наред с всички мнения, коментари и изследвания излиза и, че не само плюсове може да носи този метод. Използването на все по-мащабни площи обработваема земя, ще доведе до нейното изхабяване и в дългосрочен план това може да доведе до отказ от биоенергия.

Обратно на предположенията, добив на енергия от растителни суровини представлява и важна част от прехода към по-чисти енергийни източници. Ту се взема в предвид и факта, че за производство на биогорива се употребяват по-малко количество въглероден двуокис. Проекта за създаване на биогаз и биогорива има своите застъпници и опоненти. Смята се, че от една страна увеличаването на производството им има повече предимства, отколкото вреди.

Така се нареждат твърденията, че страни, които внасят нефт и петрол от вън ще са облагодетелствани, поради факта, че сами ще могат да задоволяват нуждите си за горива. Това ще допринесе значително и за регионите в агрегатна зависимост;

Самата обработка на целулозни суровини ще спомогне изостанали региони да бъдат заселени и да се употребяват в максимум, ползите от аграрни култури.

Погледнато от страна на недостатъците на биогаз, биогорива и биодизел, освен изтощаващите за почвата и водите процеси, биха настъпили и редица други, сред, които: хабене на биоенергия; предизвикване на глобално затопляне, в резултат от аграрно стопанство, което е и най-опасния замърсител; изчезване на големи площи гори; покачване на цените на храни; нарушаване на пазарното равновесие като цяло.